„Успешено завършена и екипна работа между учители, ученици и родители“