Проект „Подкрепа за успех“

В началото на м. ноември започнаха заниманията на групите за допълнително обучение и групите по интереси по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.