Свободни места

За учебна 2021/2022г. свободните места  по класове са следните:

I клас – 18;

IIклас-13;

IIIклас – 4;

Vклас- 4;

VIклас-6;

VIIклас -17;